Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Projekt Eko klimax je v štádiu realizácie. Pozrite sa na budovanie oddychovej zóny a efektívne využívanie dažďovej vody na GVPT v praxi. Výsadba vzácnych drevín a budovanie náučného chodníka je len zlomok toho, čo sa v rámci projektu chystá. Realizácia tohto projektu je veľmi náročná. Jej autorke a vedúcej projektu p.prof. Márii Šimonovej veru niet čo závidieť.

logoekoklimax

Naša škola v tomto školskom roku organizuje projekt Eko-klimax 2014, ktorý je financovaný z nórskych fondov - v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy". Jedným z cieľov projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti klimatických zmien. Prvá akcia v rámci projektu sa uskutočnila 27.11.2014. Je ňou školská konferencia na tému "Zmeny klímy a ich dôsledky". Vystúpili na nej pozvaní odborníci-ekológovia, ako aj naši žiaci s vlastnými prezentáciami.

logoekoklimax

„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway 

Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic 

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Projekt Ekoklimax 2014 je financovaný Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru /FM EHP vo výške 22 043 EUR / v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha,  výzva ACC03

Špecifikácia projektu

Výchovno-vzdelávacia oblasť

Vo výchovnej oblasti chceme u našich žiakov rozvíjať pocit zodpovednosti, viesť ich k tomu, aby sa naučili ekologicky cítiť i ekologicky myslieť. Mali by chápať dôsledky ľudskej aktivity na krajinu a zoznámiť sa s činnosťou ekologických organizácií.

Adaptačné opatrenia v areáli školy

Cieľom je realizácia adaptačných opatrení:

  • zachytávanie dažďovej vody zo strechy, jej odvádzanie do jazierka a vsakov,
  • vytvorenie dažďovej záhrady vo vstupnom areáli školy,
  • vytvorenie jazierka,
  • výsadba rastlín a vytvorenie náučného chodníka,
  • Využitie dažďovej vody na polievanie kvetov v budove školy.

Šírenie osvety na zvýšenie povedomia o zmene klímy

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, umeleckých súťaží, vzdelávacích aktivít po náučnom chodníku pre žiakov školy i základných škôl informovať a angažovať žiakov, verejnosť o potrebe zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

Viac informácií o grantoch EHP sa dozviete na: http://www.eeagrants.sk/