Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život

 • Operačný program: OP Vzdelávanie
 • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
 • Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
 • Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt
 • Rozpočet projektu: 196 874,73 €
 • Výška poskytnutého NFP: 187 030,99 €
 • Realizácia projektu: 2014-2015
 • Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, ZASK a štátneho rozpočtu.


ZMODERNIZUJEME

 • didaktické prostriedky - zariadenie a vybavenie:
 • laboratórií – počítačom podporované laboratórium fyziky, nové laboratórium informatiky – robotizácie, nové laboratórium biológie, inovácia chemického laboratória,
 • odborných učební – nová odborná učebňa Energie s prenosným počítačom podporovaného laboratória, inovácia odbornej učebne geografie o meteorológiu,
 • didaktické materiály pre modernizáciu obsahu vzdelávania, formy a metódy pedagogických pracovníkov.

ZÍSKAME

 • inovované a vytvorené didaktické materiály,
 • inovované a nové didaktické prostriedky,
 • informačno-komunikačné technológie.

logá zilinaEU