Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Školský poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok je vypracovaný na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

Milí študenti,

aj v tomto školskom roku Vám ponúkame v spolupráci so Súkromným centrom voľného času záujmovú činnosť priamo u nás v škole. Nemusíte nikam dochádzať a v pohodlí svojej školy hneď po vyučovaní môžete rozvíjať svoje záujmy (okrem plaveckého krúžku, samozrejme ;) Bližšie informácie na nástenke na prízemí a u triednych profesorov, prípadne zástupkyne RŠ p. Koťkovej.

Ponuku si pozrite tu.