Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Školský poriadok

  1. Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok je vypracovaný na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

Školský poriadok upravuje podrobnosti najmä o:

  1. a) výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
  2. b) prevádzke a vnútornom režime školy,
  3. c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
  4. d) podmienkach nakladania s majetkom školy.

  1. Práva a povinnosti žiakov