Overovanie metodiky: Bunka ako malé mesto

Táto metodika pomáha žiakom prehĺbiť základné poznatky o stavbe bunky a význame jednotlivých bunkových štruktúr.

Bunkové štruktúry a ich význam žiaci často vnímajú ako abstraktné, ťažko si ich vedia predstaviť a chápať ich funkcie komplexne a v súvislostiach. Projektovou metódou vyučovania, kedy žiaci sami vytvoria model bunky, sa žiaci učia analogicky pochopiť význam jednotlivých štruktúr a ich vzájomných vzťahov vo vzťahu k bunke ako celku.

Žiaci vytvorili postery – znázornenie bunkových štruktúr ako súčastí mesta. Napríklad mitochondrie predstavujú elektrárne, jadro predstavuje mestský úrad alebo radnicu, atď. Dokázali tak lepšie pochopiť význam jednotlivých štruktúr pre bunku, čo bolo cieľom tejto metodiky. foto

 

Overovanie metodiky: Beznádejný milovník prírody

Žiaci sa učia podľa popisu prechádzky beznádejného milovníka prírody (popis je súčasťou pracovného listu) rozpoznávať a pomenovávať rastliny a živočíchy Vysokých Tatier.

Žiaci niektoré z rastlín a živočíchov už poznajú, ale neuvedomili si ich vzácnosť a pôvod. Keď sa žiak naučí vnímať prírodu okolo seba, dostáva tým aj možnosť poznávať ju stále viac, viac k nej inklinovať a vážiť si ju.

Jednou z miskoncepcií v myslení žiakov je názor, že ak je rastlina alebo živočích vyhlásený za vzácneho či zákonom chráneného, tak mu nehrozí vyhynutie. Taktiež sa nezamýšľali nad tým, prečo tento stav nastal. Preto je potrebné, aby si žiaci uvedomili, že to oni sami sú zodpovední za to, ako bude príroda v budúcnosti vyzerať.

Na hodine sme pracovali s pracovnými listami, pričom sme si aj premietli krátky film Tatry Mysterium – dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=9WzVU4YN-NA  

foto