Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Žiaci, ktorí sa chcú stravovať, musia vopred uhradiť stravné /1,25€/ x počet dní na účet : IBAN  SK 77  8180 0000 0070 0047 9674,  plus zvlášť sumu za čip v hodnote 7€ na účet :  

IBAN  SK 77  8180 0000 0070 0047 9674.

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, variabilný symbol bude pridelený pri prevzatí čipu.

 

Pri preberaní čipu stravníkom v kancelárii vedúcej školskej jedálne treba mať so sebou :  

bankový výpis o úhrade stravy a čipu,

prihlášku na stravovanie, ktorú nájdete na web-stránke.