Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

maturantka cov

Milé maturantky, milí maturanti,

 

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete tu:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2020-2021?componentId=1701

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 

V našej škole by mala prebiehať ústna forma internej časti maturitnej skúšky v dňoch 20., 21., 24. a 25. mája 2021. V dňoch od 13. mája do 19. mája by mal byť akademický týždeň.

 

Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky, ktoré platili aj v predchádzajúcich rokoch:

Kritériá na hodnotenie PFIČ MS zo SJL

Charakteristika PFIČ MS zo SJL

Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z cudzieho jazyka

Charakteristika PFIČ MS z cudzieho jazyka