Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli dvomi percentami zo svojich daní. V roku 2018 sme z 2% daní získali 4276,- €. Použijeme ich v súlade s cieľmi Občianskeho združenia Gymnázia, predovšetkým na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovania. 

Finančné prostriedky, ktoré sme z 2% získali v roku 2017 - 6648 €, sme použili na zakúpenie učebných pomôcok a odbornej literatúry pre informatiku, anglický jazyk, dejepis, astronómiu i knihy pre bilingválne gymnázium. Zakúpili sme pomôcky pre fyziku. Každoročne prispievame na vytlačenie ročenky školy, realizovali sme tlač školského časopisu ŠUCH. Uhradili sme časť nákladov spojených s účasťou troch našich žiakov na medzinárodnej robotickej súťaži Robo Cup, ktorá sa konala v USA v meste Albuquerque . Finančne zabezpečujeme fotodokumentáciu školy, činnosť astronómie, ako aj na tradičné školské súťaže „Naj študent“ a „Sme super“. Podporili sme konferenciu z geografie, robotickú súťaž First Lego League, vzdelávacie exkurzie žiakov školy na Oravu i vodné dielo Turček, interaktívnu prednášku „Iný kraj, iná chuť. Prispeli sme na besedy, zabezpečili sme didaktické materiály i renováciu kamenných pamätných tabúľ. Použitie finančných prostriedkov  pravidelne zverejňujeme v Obchodnom vestníku.

Bez vašej finančnej pomoci by sme ťažko mohli realizovať všetky vzdelávacie programy, súťaže, rozvoj a modernizáciu školy. Ďakujeme!

                                                                                          Mgr. Darina Súderová, riaditeľka GVPT