Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

                                                    a Podoby slova, o. z.

vyhlasujú XXIII. ročník súťaže Paulinyho Turiec

 

                                                                                                                            p

Paulinyho Turiec je literárna súťaž študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe. Súťažiaci sa zaraďujú do vekových kategórií :

kategória 1: žiaci 7.-9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií,

kategória 2: žiaci stredných škôl.

Súťažiaci môžu prihlásiť svoje práce na voľnú tému v literárnych kategóriách: poézia, próza.

             

Rozsah prác je určený: 3 básne alebo prozaický útvar najviac na 5 strán A4.

Súťaž je anonymná. Práce sa posielajú do 14. februára 2020.

  1. spôsob: na e-mailovú adresu: paulinyhoturiec@gymmt.sk – súťažný príspevok sa posiela ako príloha, kde nesmie byť uvedené meno autora. Iba v sprievodnom e-maile je meno autora, dátum narodenia, názov školy, ktorú súťažiaci navštevuje, súťažná kategória. Súťažiaci posielajú súťažné práce zo svojho e-mailu. Žiadame pedagógov, aby neposielali práce za svojich žiakov, aby sa predišlo problémom s identifikáciou autorov prác.
  1. spôsob: práce zaslať vytlačené v 4 kópiách na riaditeľstvo Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin, na obálku sa uvedie názov súťaže. Súťažné práce nepodpisujte, neoznačujte autorskou značkou. K práci pripnite zalepenú obálku, do nej vložte lístok s menom autora, s dátumom narodenia a s názvom školy, ktorú súťažiaci navštevuje. Na obálku napíšte literárnu a vekovú kategóriu, do ktorej má byť práca zaradená.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude v máji/júni 2020. Najlepšie práce budú zverejnené. Odoslaním práce do súťaže dáva autor súhlas na jej prípadné publikovanie. Texty sa autorom nevracajú.

 

 V Martine 8. októbra 2019               Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy