VPT 25

Paulinyho Turiec - propozície 25. ročníka

Súhlas so spracovaním osobných údajov - maloletí žiaci - na stiahnutie tu

Súhlas so spracovaním osobných údajov - plnoletí žiaci - na stiahnutie tu

 

Milí priaznivci písaného slova, milí súťažiaci!

 

Paulinyho Turiec je literárna súťaž študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe.

                                                      

Súťažiaci sa zaraďujú do vekových kategórií:

I. kategória: žiaci 7. –  9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií,

II. kategória: žiaci stredných škôl.

 

Súťažiaci môžu prihlásiť svoje práce na voľnú tému v literárnych kategóriách: poézia, próza.              

Rozsah prác je určený: 3 básne alebo prozaický útvar najviac na 5 strán A4.

 

Súťaž je anonymná. Práce sa posielajú do 18. februára 2022.

Spôsoby zasielania prác:

  1. spôsob zasielania prác: na e-mailovú adresu paulinyhoturiec@gymmt.sk:

Súťažný príspevok sa posiela ako príloha, kde sa neuvádza meno autora. V sprievodnom e-maile sa uvedie: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, názov školy, ktorú súťažiaci navštevuje, súťažná kategória (poézia alebo próza/ I. alebo II. kategória). Súťažiaci posielajú súťažné práce zo svojho e-mailového účtu. V prílohe sa posiela aj Súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadame pedagógov, aby neposielali práce za svojich žiakov, aby sa predišlo problémom s identifikáciou autorov prác.

  1. spôsob zasielania prác:

Práce zaslať vytlačené v 4 kópiách na adresu: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin, na obálku sa uvedie „Paulinyho Turiec“. Súťažné práce nepodpisujte, neoznačujte autorskou značkou.  K práci pripnite zalepenú obálku, do nej vložte lístok s menom autora, s dátumom narodenia a s názvom školy, ktorú súťažiaci navštevuje. Na obálku napíšte literárnu a vekovú kategóriu, do ktorej má byť práca zaradená (poézia alebo próza/ I. alebo II. kategória). So súťažnými prácami sa posiela aj Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci najstaršieho slovenského literárneho podujatia Slovesná jar v máji/júni 2022. Odoslaním práce do súťaže dáva autor súhlas na jej prípadné publikovanie. Texty sa autorom nevracajú.

 

V Martine 4. októbra 2021           

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine