Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Moderný Školský vzdelávací program:

 • každý žiak si volí vlastné zameranie pomocou voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia - v malých školách (1-2 triedy v ročníku) je to problematické
 • široká paleta cudzích jazykov
 • výmenné pobyty, odborné konferencie
 • moderné odborné učebne pre vyučovanie všetkých predmetov
 • nové laboratóriá so špičkovými technológiami
 • náučný prírodovedný chodník
 • školská knižnica, relaxačná zóna
 • dve telocvične, posilňovňa (v interiéri aj outdoorová), fitnes štúdio
 • astronomická pozorovateľňa, Centrum popularizácie fyziky
 • bohatá krúžková a mimovyučovacia činnosť
 • nadčasoví učitelia a netradičné školské exkurzie a výlety
 • 150-ročné skúsenosti

Všetky gymnáziá v zmysle platnej legislatívy sú povinné robiť prijímacie skúšky.

V školskom roku 2018/2019 otvárame v 1. ročníku 4 triedy štvorročného gymnázia a 1 triedu päťročného bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

Podrobné kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené.

 

                                                                        Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy