Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161 k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) boli určené termíny, organizácia a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

Riaditeľka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine oznamuje postup prijímacieho konania: