Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Výsledky si pozrite tu.

Informácie k realizácii prijímacieho konania

 Výsledky uchádzačov o štúdium sú zverejnené na www stránke školy a na informačnej tabuli pred školou odo dňa 17. 5. 2019.

Prijatí uchádzači (11. – 93. miesto na výsledkovej listine) sa prídu so zákonnými zástupcami zapísať do riaditeľne školy v termínoch:

  • 20. 05. 2019 od 8:00 do 15:30
  • 21. 05. 2019 od 12:00 do 15:30
  • prípadne v inom termíne po osobnom telefonickom dohovore - tel. 4213 002
  • 24. 05. 2019 od 8:00 do 16:30

Na zápis je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola. Žiak si vyberie druhý cudzí jazyk (nemecký, ruský, španielsky, taliansky) a etickú alebo náboženskú výchovu.

Neprijatí uchádzači - zákonní zástupcovia neprijatých žiakov, ktorí urobili prijímacie skúšky, môžu podať písomné odvolanie osobne na sekretariáte školy (po zverejnení výsledkov) alebo poštou do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Informácie o odvolacom konaní im poskytneme na sekretariáte školy. Vzor odvolania na stiahnutie.

V prípade, že sa na štúdium nezapíšu prijatí uchádzači, budú prijatí žiaci podľa poradia umiestnení od 94. miesta. Na 1. - 10. mieste sú umiestnení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe kritérií prijímania.

                                                                                   Mgr. Darina Súderová

                                                                                   riaditeľka školy