múzem 1

Dňa 23. mája 2019 sme vyrazili zo stanice Vrútky do Liptovského Mikuláša, kde sme mali naplánovanú návštevu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Mali sme možnosť vidieť expozíciu, ktorá nás podrobne previedla procesom tvorby jaskýň, speleológiou, sledovali sme zaujímavú prezentáciu o vzniku vesmíru a našej planéty. Taktiež sme sa naučili o chránených a vzácnych mineráloch, úlomkoch z viacerých slovenských meteoritov, aj ťažbe nerastov a minerálov. Navyše sme videli mnoho rôznych druhov rastlín a organizmov v ich prirodzenom prostredí a dozvedeli sa o nich viac informácií. Mali sme taktiež možnosť vyskúšať si, aké to je ocitnúť sa v medveďom brlohu, čo bolo naozaj veľmi zaujímavé. Čas, ktorý nám ostal do odchodu vlaku, sme strávili v centre mesta. Počasie nám v ten deň moc neprialo, no to nás aj tak neodradilo od toho, aby sme si exkurziu v Liptovskom Mikuláši užili. Mali sme sa tam super, naučili sa novú slovnú zásobu v anglickom jazyku a obohatili si vedomosti v mnohých odvetviach speleológie, geológie, zoológie, botanike a iných.

Barbora Brezňanová, I. E

múzeum 3

On 23rd of May 2019 we set off from Vrútky railway station to Liptovský Mikuláš where we were about to visit the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology. We could see a detailed exhibition that took us through the process of cave creation, speleology, watched an interesting presentation about the origin of the Universe and our Planet. We've also learned about the protected and precious minerals, fragments of several Slovak meteorites, or mining of raw materials and minerals. Moreover, we saw many various types of plants and living organisms in their natural environment and learned more about them.  We had a chance to experience how it is like to be in a bear's den, which was really interesting indeed. There was some time left that we spent in the city centre until our train arrival. Although the weather could be better, it didn't deter us from having a good time in Liptovský Mikuláš. We had a great time there, learned new vocabulary in English and expanded our knowledge in many fields of speleology, geology, zoology, botany.

múzeum 2

Exkurzie sa zúčastnili žiaci I. E bilingválneho štúdia pod vedením Mgr. Jany Pavlíkovej a Mgr. Slávky Pavlíkovej.