Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 sa v hlavnom meste Slovinska Ľjubľjane konala Medzinárodná súťaž EUSO 2018 (European Union Science Olympiad) pre študentov do 16 rokov. Táto informácia je pre našu školu GVPT Martin, mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj podstatná, pretože členom tímu B za chémiu bol náš študent Tomáš Štefanov z II. B. Tomáš bol zároveň v tomto školskom roku vyhodnotený ako Najlepší študent GVPT Martin. Okrem tejto medzinárodnej súťaže sa zúčastnil aj robotickej súťaže RoboRAVE v Spojených štátoch amerických, odkiaľ priniesol náš tím bronzovú medailu.

1

Olympiáda EUSO je zameraná na prírodné vedy – chémiu, fyziku a biológiu. Delegáciu Slovenska na súťaži viedla doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá je aj národnou koordinátorkou tejto súťaže za Slovenskú republiku. Okrem nej sa ako mentori súťažných úloh zúčastnili aj RNDr. Erik Szabo, PhD., (za chémiu) z PriF UK a RNDr. Ľubomír Mucha (za fyziku) z Regionálneho centra mládeže v Košiciach.

Výber študentov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach (z biológie, chémie a fyziky) v celoštátnom kole kategórie A. Tento rok Slovensko reprezentovali dva tímy, každý po troch študentoch.

Tímy súťažili počas dvoch dní, keď v obmedzenom čase (2 x 4 hod.) mali čo najlepšie vyriešiť zadaný problém. Obe súťažné úlohy boli tematicky zamerané na vinice a víno, ktoré je pre Slovinsko typickým artiklom. Fyzici v prvý deň pomocou fotometra merali transmitanciu a absorbanciu priložených vzoriek. Na základe svojich meraní určovali, z ktorých vinárskych oblastí Slovinska dané vzorky vín pochádzajú. Úlohou chemikov bola analýza rastlinných pigmentov zo vzorky zelených listov. Extrakt farbív sa rozdelil na jednotlivé zložky pomocou tenkovrstvovej chromatografie. Zo stacionárnej fázy sa následne izolovali dve z farbív, ktoré sa analyzovali spektrofotometricky. Biológovia sledovali aktivitu enzýmu polyfenol oxidáza, ktorý zodpovedá za hnedé sfarbenie poškodeného ovocia.

Druhy súťažný deň chemici stanovovali titrovateľnú kyslosť vzorky vína. Pre stanovenie sa použila pH-metrická titrácia a titračné krivky sa vyhodnocovali numerickým derivovaním. Súčasťou experimentu bola aj kalibrácia pH-metra a štandardizácia titračného činidla. Fyzici merali viskózne vlastnosti priložených vzoriek vína. Skúmali, aký vplyv na viskózne vlastnosti má cukornatosť vzorky a aj teplota vzorky. V ďalšej úlohe vyšetrovali povrchové napätie priložených vzoriek a aký vplyv má obsah alkoholu na ich povrchové napätie. Biológovia určovali vzorky hmyzu z vinohradov a identifikovali invázny druh Drosophila suzukii. Robili tiež genetickú analýzu v potomstve vínnych mušiek Drosophila melanogaster, ktoré sa vyskytujú na miestach, kde kvasí ovocie Merania boli náročné na praktické skúsenosti a zručnosti a najmä na čas a vhodnú organizáciu práce. Všetci členovia tímu si museli navzájom pomáhať pri riešení úloh.

Súťaže EUSO 2018 sa zúčastnilo 52 súťažných družstiev z 25 krajín. V silnej konkurencii získal slovenský tím A bronzové medaily a tím B zlaté medaily.3

 

7

2

9

10