Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Nemecký jazyk

Aktívna znalosť dvoch cudzích jazykov je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa nášho gymnázia. Vzhľadom na polohu Slovenska v Európe sa naším študentom otvárajú nové možnosti uplatnenia sa na trhu práce nielen doma, ale aj v nemecky hovoriacich krajinách.

Vyučovanie nemeckého jazyka má u nás dlhú tradíciu a naši absolventi to dokazujú nielen úspešným zvládnutím maturitnej skúšky, ale aj viacnásobnými úspechmi v celoštátnych kolách olympiády v nemeckom jazyku.

Od škol.roku 2009/2010 pracujeme s učebnicou DIREKT, ktorú dopĺňame rôznymi cvičebnicami, obrázkovým materiálom a textami s cieľom primerane  rozvíjať všetky štyri jazykové zručnosti, ako sú čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie. Súčasťou učebnice je CD a integrovaný pracovný zošit, čo umožňuje študentom systematicky pracovať aj doma.

Tradičné formy vyučovania alternujú s novými formami práce s využitím ITK a interaktívnej tabule.  Od školského roka 2013/2014 bude možné využívať 1. diel učebnice v elektronickej podobe.

Hodinová dotácia pre NEJ ako 1. cudzí jazyk: ( B2)

  1. roč.   4 hod./týžd.
  2. roč.   4 hod./týžd.
  3. roč.   4 hod./týžd. + 2 hod. voliteľný seminár
  4. roč.   4 hod./týžd. + 4 hod. voliteľný seminár

Hodinová dotácia pre nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk: (B1)

  1. roč. 3 hod./týžd.
  2. roč. 3 hod./týžd.
  3. roč. 3 hod./týžd. + voliteľný seminár 2 hod.
  4. roč. 3 hod./týžd. + voliteľný seminár 4 hod.

Pri nedostatočnom počte záujemcov o seminár v NEJ ako 2. cudzom jazyku majú študenti možnosť pracovať v krúžku nemeckého jazyka, ktorý im pomôže pripraviť sa na maturitnú skúšku.Predmetová komisia NEJ ponúka študentom aj iné formy a aktivity na rozvoj jazykových zručností: olympiády, súťaže, projektové  úlohy, exkurzie .

V školskom roku 2012 – 2013 pôsobí na našej škole nemecká lektorka Alexandra Kunze, ktorá sa rozhodla po skončení vysokej školy robiť dobrovoľnú stáž na Slovensku. Od roku 2007 máme kontakty s pánom Matthiasom Kopkom zo spolkovej republiky Durínsko v NSR, čo nám umožňuje organizovať jazykovo-poznávacie pobyty našich študentov.

V školskom roku 2012/2013 sme nadviazali kontakt so strednou školou v Belgicku v meste Opwijk. Študenti 5. ročníka komunikujú v nemeckom jazyku a  formou e – mailov si vymieňajú informácie o sebe, škole a našom meste.

Exkurzie

Začiatkom decembra organizujeme každý rok exkurziu do Viedne. Navštívime vianočné trhy, prezrieme si historické centrum mesta, pamiatky /zámky Hofburg, Schönbrunn/. Pripravili sme aj exkurziu do Rakúska /oblasť Salzburg/ a do Švajčiarska, kde sme navštívili mestá    Bern, Zürich,  Ženeva, okolie Ženevského jazera.

Súťaže

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do súťaže Olympiáda v nemeckom jazyku. Víťazi školského kola postupujú do obvodné, krajského kola. Najväčší úspech dosiahla žiačka Stanislava Debnárová, ktorá je trojnásobná víťazka celoslovenského kola. Niekoľko rokov organizujeme aj celoročnú školskú korešpondenčnú súťaž v nemeckom jazyku, v ktorej žiaci preukážu nielen jazykové znalosti, ale aj všeobecné vedomosti a poznatky o Nemecku.