Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 20191106 145554741

V záverečných dvoch ročníkoch štúdia žiaci GVPT Martin študujú voliteľné predmety podľa vlastného záujmu, ktoré si vyberú zo zoznamu:

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasných tried II. A, B, C, D

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasných tried III. A, B, C, D

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasnej triedy III. E

zoznam voliteľných predmetov pre žiakov súčasnej triedy IV. E

 

Anotácie voliteľných predmetov, ktoré sa študujú v 3. ročníku štvorročného a v 4. ročníku bilingválneho štúdia:

cvičenia_z_matematiky_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

ekonomika_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

informatika_a_výpočtová_technika_v_3._ročníku_štvorročného_a_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

informatika_v_prírodných_vedách_v_3._ročníku_štvorročného_a_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

konverzácia_v_anglickom_jazyku_v_3._roč._štvorročného_štúdia

konverzácia_v_nemeckom_jazyku_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

konverzácia_v_ruskom_jazyku_v_3._ročníku_štvorročného_štúdia

konverzácia_v_španielskom_jazyku_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_biológie_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_dejepisu_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_fyziky_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_geografie_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_chémie_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_matematiky_v_3._ročníku_štvorročného_a_v_4._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_zo_SJL_v_3._ročníku_štvorročného_štúdia

 

Anotácie voliteľných predmetov, ktoré sa študujú v 4. ročníku štvorročného a v 5. ročníku bilingválneho štúdia:

ekonomika_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

informatika_a_výpočtová_technika_v_4._ročníku_štvorročného_a_5._ročníku_bilingválneho_štúdia + cvičenia_z_informatiky

konverzácia_v_anglickom_jazyku_v_4._roč._štvorročného_štúdia

konverzácia_v_nemeckom_jazyku_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

konverzácia_v_ruskom_jazyku_v_4._ročníku_štvorročného_štúdia

konverzácia_v_španielskom_jazyku_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

psychológia_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_biológie_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_dejepisu_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_estetiky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_fyziky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_geografie_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_chémie_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_matematiky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_z_anglického_jazyka_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

cvičenia_z_fyziky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

cvičenia_z_chémie_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

cvičenia_z_matematiky_v_4._ročníku_štvorročného_a_v_5._ročníku_bilingválneho_štúdia

seminár_zo_slovenského_jazyka_v_4._ročníku_štvorročného_štúdia

 

Voliteľné predmety budú klasifikované. Predmet sa otvorí v prípade, že záujem prejaví minimálne 12 žiakov.

Pre žiakov II. A, II. B, II. C, II. D a III. E pripravujeme testovanie profesijnej orientácie – kariérne poradenstvo s odborníkmi z CPPPaP v Martine pre jednotlivé triedy v marci. Od 8. marca do 12. marca 2021 bude prebiehať poradenstvo online formou (podrobné informácie o konkrétnom termíne pre každú triedu s linkom na prihlasovanie pošleme prostredníctvom EduPage). Od 8. marca do 19. marca sa budú žiaci prostredníctvom EduPage záväzne prihlasovať na voliteľné predmety pre školský rok 2021/2022. Systém je nastavený tak, že oznámi žiakom aj rodičom, keď sa spustí prihlasovanie.

Od 20. januára do 12. februára 2021 bolo spustené pre žiakov III. A, III. B, III. C, III. D a IV. E prostredníctvom EduPage záväzné prihlasovanie na voliteľné predmety pre školský rok 2021/2022. 

Jedným z cieľov voliteľných predmetov je pripraviť žiakov na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii v riaditeľni. Na vyžiadanie ich pošle záujemcovi e-mailom riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová (office@gymmt.sk).

 

Konzultácie k obsahu jednotlivých voliteľných predmetov poskytnú vedúci predmetových komisií (kontaktovať cez EduPage):

PaedDr. J. Beňuška, PhD.: seminár z fyziky, cvičenia z fyziky/aplikovaná fyzika

PaedDr. M. Čillová: konverzácia v ANJ; seminár z ANJ v 5. roč. biling. štúdia

Mgr. V. Damková: konverzácia v druhom cudzom jazyku (ruský, nemecký, španielsky jazyk)

RNDr. A. Karkušová: informatika a výpočtová technika, informatika v prírodných vedách a matematike, cvičenia z informatiky

Mgr. J. Klimentová: seminár z matematiky, cvičenia z matematiky

Mgr. B. Kocholová: seminár zo slovenského jazyka a literatúry, seminár zo slovenského jazyka, seminár z estetiky

Ing. T. Rudzanová: seminár z chémie, cvičenia z chémie, seminár z biológie, cvičenia z biológie

PaedDr. P. Stach: spoločenskovedný seminár, ekonomika, psychológia

RNDr. D. Šimová: seminár z geografie

Mgr. E. Šimová: seminár z dejepisu

 

Na otázky odpovie vedenie školy (office@gymmt.sk).

 

Konzultácie poskytuje kariérna poradkyňa Mgr. Denisa Uherová aj online formou (https://vychovna-poradkyna4.webnode.sk/, kontaktovať cez EduPage alebo denisa.uherova@gymmt.sk).

 

Je možné konzultovať aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin:

https://www.cpppapmartin.sk/kontak.html