Logo

Nový projekt Erasmus+ KA1

Vzdelávaním v zahraničí zlepšíme bilingválny program 

Po prvej úspešnej skúsenosti sa naše gymnázium opäť zapojí do projektu Erasmus+, aktivita KA1. Tešíme sa, že naši učitelia môžu využiť možnosti programu Erasmus+, nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, profesijne sa rozvíjať a týmto spôsobom zabezpečiť kvalitnejšiu bilingválnu výučbu. Veríme, že vzdelávania budú prínosné napriek náročnej korona kríze.

  • Názov: Zlepšujeme sa cez Erasmus
  • Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • Kód projektu: 2020-1-SK01-KA101-077910
  • Trvanie projektu: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2022

Ciele:

  1. Zabezpečiť kontinuitu kvality vyučovania vo všetkých ročníkoch bilingválnej sekcie. Modernizovať vyučovací proces s použitím IT nástrojov. Inšpirovať sa novými prístupmi, formami vyučovania, počas hospitácií v zahraničných školách a zároveň rozvíjať jazykové kompetencie pedagógov.
  2. Získať nové kompetencie na prevenciu proti šikanovaniu, kyberšikane a agresívnemu správaniu žiakov a následne ich implementovať v dennej praxi.

Počet pedagógov: 8

Forma: Absolvovanie plánovaných mobilít /štruktúrovaných kurzov v zahraničí, realizácia vzdelávania a rozvíjanie profesijných kompetencií pedagógov v anglicky hovoriacej krajine: 6 mobilít do Veľkej Británie, 1 na Maltu a 1 do Írska.

Celkový grant: 21.430,00 EUR

Koordinátor projektu: Mgr. Jana Pavlíková