Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V piatok 19. 12. 2014 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí – prehliadka školy a učební v sprievode domácich študentov. Zaujímavým spestrením bola prezentácia didaktických materiálov, pracovných listov a pomôcok nadobudnutých prostredníctvom projektu Učíme sa nielen z kníh, učíme sa pre život. Návštevníci  mali možnosť  stať sa na okamih súčasťou našej školy, školy, ktorá plní sny. Vaša cesta začína u nás, pridajte sa k nám! 

Dňa 14. novembra 2014 sa v rámci projektu Učíme sa nielen z kníh, učíme sa pre život realizoval projekt Žena v tiesni, čím sa implementovali poznatky zo sociológie v praxi. Projekt bol adresovaný študentkám druhého ročníka (2.B, 2.C, 2.G). Pozvanie do našej školy prijala Tatiana Brnová, pracovníčka krízového centra. Študentky získali informácie o násilí páchanom na ženách a rady, ako odhaliť možného partnera - násilníka.

Dňa 28.novembra 2014 sme organizovali už 15. ročník fyzikálnej konferencie, na ktorej  prezentovalisvoje teoretické a experimentálne práce budúci maturanti z fyziky,učitelia fyziky  vytvorené materiály v rámci projektu Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život adoc. RNDr. František Kundracik, PhD., Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave, odbornou prednáškou o fyzike streľby z luku. 

V netradičnej súťaži IT Factor sme v rámci projektu "Učíme sa nie len z učebníc, učíme sa život" ukázali žiakom základných škôl prácu s robotickou stavebnicou LEGO MINDSTROM Ev3. Žiaci, v rámci súťaže, mali možnosť po krátkej prednáške vyskúšať naprogramovať  robota, ktorý mal splniť jednoduchú úlohu - prejsť cez tri čierne čiary a na tej poslednej zastať.

V utorok 4. novembra 2014 sa v klubovni našej školy konala dejepisná konferencia venovaná 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny a 70. výročiu vypuknutia SNP. Konferencia je súčasťou projektu Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život. S príspevkami vystúpili študenti 2. a 3. ročníka, ktorí pútavo priblížili publiku tieto významné medzníky našej histórie.

Projekt „Učíme sa nielen z kníh, učíme sa pre život“ mení priestory a vyučovanie biológie. Čiernu tabuľu nahradila nová interaktívna s príslušenstvom, steny zdobia výučbové plagáty a na stoloch pribudli moderné mikroskopy, ktorých funkcie si vyskúšali študenti pri pozorovaní rastlinných pletív.Prioritou projektu je premena tradičnej školy na modernú a práve vytvorením príjemného priestoru, používaním moderných didaktických pomôcok sa snažíme vytýčený cieľ dosiahnuť.

Vizualizér prináša efektívne interaktívne vyučovanie a spolu s interaktívnou tabuľou umožňuje flexibilnú prácu. Vo vyučovacom procese je využívaný najmä k digitalizácii predlôh alebo ako 3D scanner. Konečne nie je nutné prenášať učebné pomôcky – takto digitalizované predmety sa uložia vo formáte JPEG a sú dostupné pre všetkých pedagógov i študentov. 

 Nemožné? Nová meteorologická stanica ponúka študentom našej školy zoznámenie sa s atraktívnou metódou vedeckej práce, nakoľko v sebe zahŕňa údaje využiteľné v matematike, fyzike, informatike, biológii a chémii až po geografiu. Meria vonkajšiu a vnútornú teplotu i vlhkosť, barometrický tlak, rýchlosť a smer vetra, zrážky, prepočítava rosný bod a pocitovú teplotu. Alarmy upozorňujú na prichádzajúce búrky, zrážky, rýchlosť vetra. 

V rámci implementácie poznatkov z politológie (práca poslanca NR SR, voľby, komunálne voľby) sa v klubovni školy dňa 29.9. pre študentov prvého a druhého ročníka a 30.9. pre študentov tretieho a štvrtého ročníka uskutočnili besedy s poslancom NR SR Mgr. Richardom Vašečkom. Besedy svojím obsahom nabádali mladých ľudí k volebnej zodpovednosti v komunálnych voľbách. Študenti získali nové a potrebné informácie, ktoré ako budúci prvovoliči určite využijú.

S novým školským rokom prišla i zmena v podobe inovácie laboratória chémie. Kompletná výmena vybavenia, doplnenie počítačovej techniky poskytuje žiakom príjemné, moderné a v neposlednom rade i bezpečné priestory, v ktorých majú možnosť získať zručnosti v laboratórnej praxi, prepájať teóriu s praxou, overovať vedomosti aplikáciou do praktických činností. Popoludní je využívané na krúžkovú činnosť. Inovácia bola financovaná z prebiehajúceho projektu Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život, ktorý spolufinancuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Žilinský samosprávny kraj.