Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za...
1. Mgr. Vladimíra Damková Učiteľov
2.  Tajomník: Mgr. Denisa Uherová Učiteľov
3.  JUDr. Dana Wänkeová Rodičov
4.  Ing. Marianna Mehri Rodičov
5.  Mgr. Daniela Branická Rodičov
6.  Peter Maťha Nepedagogických zamestnancov
7.  Lucia Lieskovská Študentov
8.  Mgr. Eva Turská Žilinský samosprávny kraj
9.  PhDr. Katarína Tomášová Žilinský samosprávny kraj
10.  Ing. Stanislav Ulaher Žilinský samosprávny kraj
11.  Darina Bugáňová Žilinský samosprávny kraj
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 25. 5. 2016

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 11. 5. 2016 sa od 14.30 do 16.30 uskutočnia voľby do Rady školy.

V Rade školy, ktorej funkčné obdobie sa končí, v súčasnosti pôsobia traja rodičia. Záujem kandidovať do Rady školy bolo potrebné písomne oznámiť riaditeľstvu školy do 29. 4. 2016. Vybrať si môžete z kandidátov, ktorí sú uvedení v priloženom zozname.

                                                  Mgr. Darina Súderová

Kandidáti do rady školy z radov rodičov:

Mgr. Daniela Branická, I. C

Ing. Marianna Mehri, I. C

Mgr. Zuzana Mrníková, I. D

Mgr. Andrea Rosenbergová, I. B

JUDr. Dana Wänkeová, I. D

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu V. Paulinyho – Tótha v Martine

Na základe Výzvy na voľbu členov Rady školy pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha, Malá hora 3, Martin vydaného Žilinským samosprávnym krajom – odbor školstva a športu pod číslom 2377/2012/OŠaŠ-162 zo dňa 9. 5. 2012 zvolal riaditeľ školy ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu Viliama Pauilinyho – Tótha v Martine na 31. 5. 2012 o 15. 30 hodine v klubovni školy.

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Viliama Paulinyho–Tótha v Martine pre funkčné obdobie 2012 - 2016

Ing. Stanislav Ulaher delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Eva Turská delegovaný zriaďovateľom
  Darina Bugáňová delegovaná zriaďovateľom
 PhDr. Katarína Tomášová delegovaná zriaďovateľom
Ing. Beáta Mazáčová zvolená za rodičov / podpredseda
RNDr. Milan Nemček zvolený za rodičov
  Ingrid Zigová zvolená za rodičov
  Peter Maťha zvolený za prevádzkových pracovníkov
Mgr. Denisa Uherová zvolená za učiteľov / tajomník RŠ /
PaedDr. Nataša Galková zvolená za učiteľov / predseda RŠ /
  Daniel Viliam Mazáč delegovaný študentským parlamentom