DSC 2624V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha v Martine riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 3, že v stredných školách radu školy tvoria:

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,

d) jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a

e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Záujem pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov kandidovať do rady školy je potrebné  doručiť osobne, e-mailom alebo prostredníctvom Edupage riaditeľke školy najneskôr v termíne do 19. 6. 2020.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 24. 6. 2020 pred klasifikačnou pedagogickou radou.

Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia v septembri 2020.

Voľbu zástupcu žiakov zrealizuje žiacka školská rada v septembri 2020.

 

Volebná komisia:

PaedDr. Nataša Galková

PaedDr. Magdaléna Čillová

RNDr. Dagmar Šimová

                                                                                   Mgr. Darina Súderová

                                                                                   riaditeľka školy

Vyhlásenie volieb do rady školy.