Členovia rady školy delegovaní

za Žilinský samosprávny kraj:  

Ing. Marta Gajdičiarová, 

Ing. Katarína Gazdíková, 

Bc.  Darina Bugáňová, 

Ing. Stanislav Thomka,

za rodičov:   

p. Lenka Gregorová,

p. Juraj  Kubica,

Ing. Ivan Raffaj,

za pedagogických zamestnancov:  

Mgr. Vladimíra Damková, 

PaedDr.  Pavol  Stach, 

za nepedagogických zamestnancov:  

p. Peter Maťha,

za žiakov:   

Linda  Mrníková, delegovaná žiackou školskou radou.

 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 30. 9. 2020.