Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Nielen študenti a učitelia, ale každý návštevník našej školy si isto všimol už niekoľkotýždňový stavebný ruch v školskom átriu. Ide o jednu z aktivít projektu EKO klimax, do ktorého sme zapojení. Projekt na škole zastrešuje p.prof.Mária Šimonová.

Projekt sa dotýka viacerých oblastí:

  • oblasti výchovno-vzdelávacej,
  • adaptačnej
  • krajinotvornej.

 Vo vzdelávacej oblasti by sme chceli viesť žiakov, aby sa naučili ekologicky cítiť myslieť. Mali by chápať dôsledky ľudskej aktivity na krajinu. Chceme poukázať aj na globálne ekologické problémy, ktoré sa dotýkajú miestnej krajiny. Plánujeme inovovať obsah vzdelávania v predmete biológia a geografia a problematiku klimatických zmien zapracujeme do tematických plánov vo všetkých ročníkoch. K daným témam budú dostupné edukačné materiály a pracovné listy.

Aktivity, ktoré sa práve teraz dejú na GVPT, súvisia s adaptačnými opatreniami, pomocou ktorých chceme poukázať na to, že každý človek sa môže podieľať na zlepšení životného prostredia. 

  • Zachytávanie dažďovej vody zo strechy budovy školy, ktorá bude slúžiť ako úžitková voda,
  • Vytvorenie náučného chodníka, ktorý by poskytoval rôzne informácie o lesnom ekosystéme, o jednotlivých stromoch a kroch, ktoré rstú v areáli školy a nie sú v našich ekosystémoch bežné.
  • Budovanie zóny oddychu a relaxu.

Náučný chodník v spojení s dažďovou záhradou by vytvoril dokonalý ekologický výchovno-vzdelávací a relaxačný komplex. Pre jednotlivé dreviny plánujeme vytvoriť identifikačné tabule, ako aj vstupnú informačnú tabuľu na začiatku areálu. Zároveň vytvoríme metodické materiály o danom území. Dúfame, že projekt má zmysel a pomôže zvýšiť u verejnosti povedomie o ekológii. 

   

Tento projekt je financovaný z Nórskych fondov.

logoekoklimax